Prava koja pripadaju svakoj samohranoj majci

Na samom početku važno je naglasiti da je obitelj dinamična struktura koja se neprestano mijenja te da i samohrani roditelj predstavlja obitelj iako se po definiciji radi o neoženjenoj / neudanoj osobi ili udovici / udovcu (koji nisu ponovno stupili u brak) koji samostalno, točnije bez drugog roditelja, skrbe o svome djetetu. Takvu strukturu zovemo i jednoroditeljskom obitelji. Uloga samohranog roditelja teška je, zahtjevna i izazovna, osobito za majku.

Pred samohranim majkama brojni su izazovi od samog početka - financijska briga u potpunosti je na njima, puno je stresa uslijed situacije raspada obitelji, ali često se javlja i osjećaj grižnje savjesti da će dijete odrasti uz nepostojanje autoriteta i nedovoljno dobar roditeljski nadzor.

Ako ste samohrana majka, ne smijete zaboraviti koja sve prava imate jer često ćete se naći u situaciji kada pomislite da ste došli pred zid ili da nema izlaza, a stvar je ponekad samo u tome da ne znate koja sve prava možete ostvariti.

1. Pravo na zaštitu od prekovremenog rada i rada u nejednakom radnom vremenu

S obzirom na to da samohrani roditelj obično nema mogućnost da druga osoba provede vrijeme s djetetom dok majka radi, potrebno je naći posao koji će samohranoj majci omogućiti adekvatno vrijeme za brigu i boravak s djetetom uz posao. Ne nasjedajte na provokacije poslodavaca (ima ih svakakvih) i ne pristajte olako na prekovremeni rad, smjenski rad i rad u nejednakom radnom vremenu. Kao samohrana majka zaštitu od prekovremenog rada uživate do šeste godine života djeteta. U tom razdoblju možete raditi prekovremeno samo ako poslodavcu dostavite pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad. Isti pristanak treba i za preraspodjelu radnog vremena.

2. Zajamčena novčana naknada za osnovne životne potrebe

Ovisno o uvjetima u kojima samohrani roditelj živi, novčana je pomoć osigurana kako bi zadovoljila osnovne životne potrebe samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za zadovoljavanje tih potreba, a novčanu pomoć utvrdit će nadležni centar za socijalnu skrb ovisno o prihodima i osnovi imovine koju samohrana majka ima u vlasništvu.

3. Pravo na stan ili podmirenje troškova stanovanja

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, odnosno pravo na stan (ako nema riješenog stambenog pitanja samohranog roditelja) priznaje većina jedinica lokalne samouprave, stoga prije nego što se zaletite u najam ili kupnju, obavezno se raspitajte o pravima na korištenje gradskih stanova. Takvi javni pozivi redovito se objavljuju, a samohrane majke imaju određenu prednost prilikom dodjele.

4. Prednost pri upisu u dječji vrtić

Djeca samohranih roditelja ostvaruju prednost pri upisu u redoviti program dječjeg vrtića, tako da osnivači (gradovi i općine) propisuju broj dodatnih bodova za djecu samohranih roditelja. Također, grad ili općina mogu odrediti i olakšicu – nižu cijenu vrtića.

5. Besplatno savjetovanje i pomoć u prevladavanju posebnih teškoća

Za ovaj težak period odgoja samohranim majkama nudi se besplatno savjetovanje i pomaganje u okviru Centara za socijalnu skrb.

Mnoge samohrane majke u strahu od suočenja s novonastalom situacijom nisu dobro upoznate sa svojim pravima, stoga bi svakako bilo dobro najprije potražiti stručnu pomoć, a onda krenuti sa slaganjem kockica novog života.

 

Foto: Unsplash

Pripremila: