Uvjeti korištenja


Objavljeno i u primjeni od dana 5. veljače 2021. godine

 

UVJETI KORIŠTENJA

 

Opseg primjene

 

Ovi Uvjeti korištenja (u daljnjem tekstu: „Uvjeti“) primjenjuju se na svaki pristup i uporabu, odnosno korištenje portala www.zenskirecenziraj.com koji je u vlasništvu RECENZIRAJ MEDIA d.o.o., Biskupa Antuna Mandića 29, Đakovo, MBS: 030242922, OIB: 27313000624 (u daljnjem tekstu: „Portal“). Svaki pojedini korisnik Portala izričito i bezuvjetno, bez ikakvih daljnjih ograničenja, pristaje na uporabu Portala sukladno ovim Uvjetima i prisilnim pravnim propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj i koji u trenutku pristupa Portalu proizvode pravne učinke. Svaki pojedini korisnik prihvaća Uvjete samim pristupom Portalu, odnosno njegovim korištenjem na bilo koji način, bez potrebe vlasnika Portala za poduzimanjem bilo kakvih daljnjih radnji i formalnosti. Smatra se da je korisnik sa sadržajem Uvjeta i njihovim eventualnim izmjenama i dopunama, ovdje objavljenima, upoznat u potpunosti i da ih prihvaća u cijelosti, kao izraz svoje slobodne volje. Svi pravni odnosi koji mogu nastati između korisnika i vlasnika Portala uređuju se ovim Uvjetima i prisilnim pravnim propisima na snazi u RH.

 

Izmjene i dopune i ograničenja

 

Vlasnik Portala pridržava pravo izmjene i dopune ovih Uvjeta, u bilo kojem trenutku. Tako izmijenjeni i dopunjeni Uvjeti stupaju na snagu u trenutku njihove objave na Portalu. Vlasnik Portala može u bilo kojem trenutku prestati pružati uslugu korištenja njegovog Portala, a isto tako ga izmijeniti u potpunosti ili djelomično. U slučaju povrede odredaba ovih Uvjeta, prisilnih propisa na snazi u RH ili temeljem zahtjeva nadležnog regulatornog tijela, vlasnik Portala može pojedinom korisniku u potpunosti ili djelomično uskratiti pravo na pristup Portalu. Portal se može koristiti isključivo u osobne svrhe, odnosno za osobnu upotrebu i zabranjena je njegova upotreba u tržišne, odnosno komercijalne svrhe. Samo iznimno, u pojedinim opravdanim slučajevima i uz prethodnu pisanu suglasnost vlasnika Portala, moguće je korištenje Portala za komercijalne svrhe. Radi izbjegavanja svake dvojbe, za takvu upotrebu potrebno je dobiti izričitu pisanu suglasnost vlasnika Portala.

 

Intelektualno vlasništvo vlasnika Portala

 

Portal i svi vlastiti/originalni sadržaji vlasnika Portala koji se na njemu nalaze (npr. tekstualni, vizualni/grafički, osobito vizualni identitet, dizajn web stranice, logo, fotografije, audio i video sadržaji, ilustracije, teme, priče (eng. story) i bilo koji drugi sadržaj) u isključivom su vlasništvu vlasnika Portala, koji na njima pridržava sva subjektivna prava iskorištavanja i pravo zaštite sukladno odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18), Zakona o žigu (Narodne novine broj 14/19) i Kaznenog zakona (Narodne novine broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19). Takav vlastiti sadržaj, koji se nalazi na Portalu i koji predstavlja autorsko djelo, ne smije se koristiti, reproducirati, distribuirati, priopćavati javnosti, javno objavljivati i/ili prerađivati/izmjenjivati bez izričite prethodne pisane suglasnosti vlasnika Portala. U protivnome, takva uporaba predstavlja povredu autorskih prava vlasnika Portala i omogućuje vlasniku Portala pokretanje odgovarajućeg postupka radi prestanka povrede i naknade štete. U slučaju kada sam vlasnik Portala koristi tuđe sadržaje, zaštićene pravom intelektualnog vlasništva, vlasnik Portala izjavljuje kako ima ovlaštenje njihovih nositelja za takvo korištenje, odnosno koristi ih na vlastitu odgovornost. Ovo se ne odnosi na eventualne sadržaje koji se nalaze u člancima Autorica, objavljenima na Portalu, što je regulirano sljedećom točkom ovih Uvjeta.

 

Intelektualno vlasništvo Autorica pisanih članaka

 

Autorice svih članaka koji su objavljeni na Portalu i svih drugih sadržaja vezanih uz takav članak (u obliku pisanog teksta i fotografija ili bilo kojeg drugog sadržaja) osnivaju u korist vlasnika Portala isključivo pravo iskorištavanja svog autorskog djela, uključujući bez ograničenja pravo korištenja, prerade, javnog objavljivanja i priopćavanja javnosti, reprodukciju, distribuciju, preradu i sve izmjene i preinake autorskog djela te svaki drugi oblik eksploatacije navedenog autorskog djela, prostorno, vremenski i medijski (sadržajno) neograničeno. Autorica izričito ovlašćuje vlasnika Portala da u odnosu na prethodno navedena stečena prava može samostalno i bez daljnje suglasnosti Autorice zasnivati pravo iskorištavanja za treće pravne i fizičke osobe, kao i prenositi svoje pravo iskorištavanja na treće osobe, što radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe predstavlja pisanu suglasnost svake pojedine Autorice, sukladno članku 48. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Autorica članka bit će priznata kao Autorica, odnosno svojim imenom i prezimenom označena kao Autorica odnosnog članka. Autorica jamči vlasniku Portala da niti za jedno od svojih autorskih prava koja joj pripadaju na člancima objavljenim na ovom Portalu, neće za treće, osim vlasnika Portala, zasnivati pravo iskorištavanja djela. Autorica pridržava za sebe pravo korištenja članka, za svoju osobnu upotrebu, sukladno odredbi članka 44. stavka 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

 

 

Autorica članka potvrđuje i jamči vlasniku Portala da je u odnosu na članak koji se objavljuje na ovom Portalu (a) nositelj prava intelektualnog vlasništva i da nije prenijela njegovo korištenje na neku treću osobu; (b) da postavljanje članka na Portal ne vrijeđa ugovorna, autorska ili druga prava intelektualnog vlasništva ili bilo koja druga prava trećih osoba; (c) da će naknaditi bilo kakvu eventualnu štetu ili materijalni gubitak vlasniku Portala, a koji bi mogli proizaći s osnova povrede prethodno navedenih prava trećih osoba. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema vlasniku Portala koji su po bilo kojem osnovu vezani uz objavljeni članak, sukladno odredbi članka 172. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, Autorica se obvezuje poduzeti sve potrebne radnje, na svoju odgovornost i svoj vlastiti trošak, da spriječi ili otkloni štetu (neimovinsku ili imovinsku), te se obvezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave, u kojima će navesti kako je vlasnik Portala predmetnim sadržajem raspolagao u dobroj vjeri i nije imao razloga posumnjati da Autorici ne pripadaju subjektivna prava na sadržaj/članak. Međutim, u slučaju da se utvrdi solidarna odgovornost vlasnika Portala i Autorice članka radi povrede tuđih autorskih prava, sukladno odredbi članka 173. stavka 2. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, Autorica članka dužna je vlasniku Portala u cijelosti naknaditi svu nastalu štetu, odnosno utvrđuje se kako cjelokupan dug pada na njen teret i kako je ovime izričito isključena podjela na jednake dijelove, sve sukladno odredbi članka 53. stavka 1. Zakona o obveznim odnosima.

 

Stavovi Autorica članaka na Portalu ne moraju nužno predstavljati stavove vlasnike Portala i uredništva te se takvi stavovi mogu uvelike razlikovati.

 

Pravila komentiranja korisnika Portala

 

Svaki korisnik ima mogućnost komentirati članke Autorica koji su objavljeni na ovim stranicama i druge sadržaje Portala, ako je za takve sadržaje mogućnost komentiranja predviđena na samom Portalu. U tom slučaju, korisnik Portala osniva u korist vlasnika Portala neisključivo pravo iskorištavanja svog autorskog djela, uključujući bez ograničenja pravo korištenja, prerade, javnog objavljivanja i priopćavanja javnosti, reprodukciju, distribuciju, preradu i sve izmjene i preinake autorskog djela te svaki drugi oblik eksploatacije navedenog autorskog djela, prostorno, vremenski i medijski (sadržajno) neograničeno, u bilo koju svrhu, bez potrebe bilo kakve daljnje prethodne suglasnosti korisnika i plaćanja bilo kakve naknade korisniku. Korisnik je osobno odgovoran za komentar koji objavljuje ili čini dostupnim na Portalu jer vlasnik Portala ne može kontrolirati i/ili izmijeniti svaku objavu korisnika niti odgovara za njen sadržaj. Nije dozvoljeno prijeteće ili nametljivo ponašanje, namjerno ometanje rasprave umetanjem ponavljajućih i/ili nesadržajnih poruka i komentara, poticanje govora mržnje i omalovažavanja. U komunikaciji nije dozvoljeno govoriti jezikom koji diskriminira, vrijeđa druge osobito na bazi spola, religije, nacionalnosti, godina, regije, invaliditeta, odnosno činiti povrede prava osobnosti drugih osoba, osobito protivno

 

odredbama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i Zakona o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine broj 85/08 i 112/12), a i protivno odredbama svih ostalih prisilnih propisa na snazi u RH, osobito komentiranje protivno pravilima javnog morala.

 

Komentari objavljeni na Portalu ni u kojem slučaju ne odražavaju stavove vlasnika Portala i uredništva.

 

Vlasnik Portala pridržava pravo ukloniti, premjestiti i/ili urediti svaku objavu koja po njegovoj slobodnoj ocjeni predstavlja povredu ovih Uvjeta i pravila komentiranja sadržanih u ovim Uvjetima. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema vlasniku Portala koji su po bilo kojem osnovu vezani uz objavljeni komentar, korisnik se obvezuje poduzeti sve radnje da spriječi ili otkloni štetu (neimovinsku ili imovinsku), te se obvezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave da je vlasnik Portala predmetnim sadržajem raspolagao u dobroj vjeri. U slučaju eventualne solidarne odgovornosti vlasnika Portala i Autora komentara, Autor komentara dužan je vlasniku Portala u cijelosti naknaditi svu nastalu štetu, odnosno utvrđuje se kako cjelokupan dug pada na njegov teret i kako je ovime izričito isključena podjela na jednake dijelove, sve sukladno odredbi članka 53. stavka 1. Zakona o obveznim odnosima.

 

Mjerodavno pravo i nadležnost

 

Na ove Uvjete primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. U slučaju bilo kakvog spora isključivo je nadležan sud u Đakovu.

 

 

 

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI I KOLAČIĆI (eng. cookies)

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: „Opća uredba“), portal www.zenskirecenziraj.com (u daljnjem tekstu: „Portal“) ovime svojim korisnicima pruža osnovne informacije o tome tko je voditelj obrade, tko su primatelji podataka, koje osobne podatke obrađuje Portal, u koje svrhe i koliko dugo se takvi osobni podaci čuvaju. Sve osobne podatke Portal obrađuje sukladno Općoj uredbi, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 42/18) i drugim primjenjivim propisima.

 

RECENZIRAJ MEDIA d.o.o., Biskupa Antuna Mandića 29, Đakovo, MBS: 030242922, OIB: 27313000624 (u daljnjem tekstu: „Ženski recenziRAJ“) djeluje kao voditelj obrade u smislu Opće uredbe. Svrha je ove Politike zaštite privatnosti upoznati korisnike Portala o primjenjivim postupcima u vezi s prikupljanjem i obradom njihovih osobnih podataka.

 

Prikupljanje i upotreba osobnih podataka

1. Prikupljanje za poslovne potrebe Portala

 

Ženski recenziRAJ prikuplja, sukladno Općoj uredbi, sljedeće osobne podatke o korisnicima dobivene tijekom pristupa Portalu:

 

a) informativni podaci o uređaju s kojega korisnik pristupa Portalu, i

b) informativni podaci o načinu pristupanja Portalu.

Također, poslužitelji Portala (eng. web hosting) automatski zapisuju tehničke podatke o korisnicima radi pravilnog prikazivanja Portala, u sigurnosne svrhe i za upotrebu u analizi performansi našeg Portala. Prikupljeni osobni podaci mogu se koristiti i radi zaštite naših prava i interesa, osobito prava intelektualnog vlasništva i provedbe Uvjeta korištenja našeg Portala, objavljenih na ovome Portalu.

 

 

 

 

2. Prikupljanje za ispunjenje zakonskih obveza

Ovaj Portal može obrađivati osobne podatke korisnika kada je to propisano Općom uredbom ili kada ga na to obvezuje odluka suda ili druga obvezujuća odluka.

 

3. Prikupljanje temeljem privole ispitanika (korisnika)

 

U određenim slučajevima Portal može zatražiti privolu korisnika za prikupljanje njegovih osobnih podataka (npr. za upotrebu određenih kolačića (eng. cookies); za pretplatu na određene usluge Portala (npr. newsletter)). Predmetnu privolu korisnik može povući u svakom trenutku.

U slučaju da korisnik Portala nema navršenih 16 godina života, ne smije nam pružati osobne podatke, osim ako prije toga nije dobio privolu ili odobrenje roditelja/skrbnika.

Ovaj Portal neće upotrebljavati ni dijeliti osobne podatke korisnika u svrhe koje nisu povezane s onima koje su opisane u ovoj Politici zaštite privatnosti, a da korisnika prethodno o tome ne obavijesti i, kada je potrebno, ponudi mu da odluči smije li Portal upotrebljavati njegove osobne podatke na taj drugi način.

Dijeljenje, sigurnost i cjelovitost podatka

 

U odnosu na svrhe obrade osobnih podataka koje su prethodno navedene, Portal može dijeliti osobne podatke korisnika pružateljima usluga koje su neophodne za funkcioniranje Portala (npr. već navedeni web hosting) i javnopravnim tijelima, regulatornim agencijama/tijelima, ovlaštenim osobama koje pristup osobnim podacima zahtijevaju radi provedbe propisa te nadležnim sudovima. Sve prethodno navedeno obavlja se na način kako je to propisano ili dopušteno zakonom. Osobni podaci korisnika mogu se dijeliti i kada postoji obvezujući nalog za dijeljenje takvih podataka s nekim od prethodno navedenih tijela/institucija, osobito nalog nadležnog suda.

 

Portal koristi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka korisnika od slučajnog oštećenja/uništenja, gubitka, izmjene/preinake ili neovlaštenog pristupa i otkrivanja trećim neovlaštenim osobama. Usprkos navedenome, Portal ne može jamčiti da će osobni podaci biti sasvim sigurni od neovlaštenog pristupa ili gubitka nastalog temeljem uzroka koji se nije mogao predvidjeti, spriječiti, izbjeći ili otkloniti (viša sila).

 

Portal isto tako poduzima sve tehničke i organizacijske mjere da osobni podaci korisnika budu točni, potpuni, ažurirani i relevantni za svrhu u koju se prikupljaju. Korisnici također moraju osigurati, prilikom davanja svojih osobnih podataka, njihovu potpunost, ažurnost i cjelovitost

 

 

i ne smiju dovoditi Portal u zabludu glede točnosti, ažurnosti i potpunosti njihovih osobnih podataka.

 

Prava korisnika

 

Korisnik ovog Portala u svakom trenutku ima pravo na pristup svojim osobnim podacima i uvid u podatke, pravo na informiranost o obradi osobnih podataka, pravo na prenosivost podataka, pravo na povlačenje privole, pravo na podnošenje prigovora, pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni, pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade i povlačenje privole.

Ostale odredbe u odnosu na obradu osobnih podataka

 

Osobne podatke korisnika zadržavamo onoliko koliko je to potrebno za svrhe u koje se oni obrađuju. Kao kriterij za određivanje razdoblja u kojem se osobni podaci korisnika obrađuju prvenstveno je recentnost teme na Portalu, u odnosu na koju su dani osobni podaci.

 

Portal pridržava pravo izmjene i dopune ove Politike zaštite privatnosti, u bilo kojem trenutku. Tako izmijenjena i dopunjena Politika zaštite privatnosti stupa na snagu u trenutku objave na Portalu. Ova Politika zaštite privatnosti primjenjuje se samo na Portal, a ni u kojem slučaju se ne primjenjuje na ostale portale/web stranice do kojih ponekad mogu voditi poveznice objavljene na ovom Portalu.

 

Za bilo kakva pitanja oko obrade osobnih podataka i njihove zaštite, odnosno prigovore, pošaljite nam mail na info@zenskirecenziraj.com

 

Kolačići (eng. cookies)

Kolačići su informacije spremljene na računalu korisnika (temeljem korisnikovog pristupa određenoj web stranici).

 

Kolačići obično sadrže određene postavke korisnika (postavke internet preglednika/browsera, npr. jezik/adresa). Kasnije, kada korisnik ponovno pristupi tom web portalu, njegov internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji se odnose na tu stranicu, odnosno koji joj pripadaju. Na taj način web stranica je u mogućnosti obrađivati i prikazivati informacije prilagođene zahtijevanim potrebama i interesima svakog pojedinog korisnika, posjetitelja web stranice.

 

Kolačići mogu spremati širok opseg informacija, uključujući osobne informacije (poput imena, imena i prezimena ili e-mail adrese). Ipak, takva informacija može biti spremljena jedino ako

 

korisnik to omogući. Naime, web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im nisu dane i nisu u mogućnosti samostalno pristupati drugim datotekama na računalu korisnika.

 

Na sigurnim web stranicama, kolačići mogu poboljšati korisničko iskustvo jer omogućuju pamćenje želja i potreba korisnika, te preskakanje prijave prilikom svakog pristupa. Međutim, neki određeni kolačići, poput onih koje spremaju reklame, mogu privatnost korisnika izložiti riziku praćenjem mjesta kojima on pristupa.

 

Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu direktno vidljive. Ipak, svaki je korisnik ovlašten i u mogućnosti promijeniti postavke svog internetskog preglednika tako da sam bira hoće li odobriti ili odbiti pojedinačne zahtjeve za spremanje kolačića. Korisnik je u mogućnosti i uključiti automatsko brisanje svih spremljenih kolačića prilikom zatvaranja svog internetskog preglednika.

 

Korisnik samostalno i slobodno odlučuje o tome koje će se informacije (i na koji način) spremati.

Postavke kolačića:

GoogleChrome

Firefox

 

Ženski recenziRAJ upotrebljava samo nužne kolačiće s ciljem omogućavanja boljeg korisničkog iskustva. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Ženski recenziRAJ ne upotrebljava nikakve druge kolačiće.

PRAVILA FACEBOOK GRUPE ŽENSKI RECENZIRAJ

1. Na ovu grupu primjenjuju se pravila koja su navedena pod sljedećim točkama, a isto tako i FB Opća pravila o stranicama, grupama i događajima, kao i ostali primjenjivi prisilni zakonski propisi u RH. Administrator je ove grupe RECENZIRAJ MEDIA d.o.o., Biskupa Antuna Mandića 29, Đakovo, MBS: 030242922, OIB: 27313000624 (u daljnjem tekstu: „Administrator“).

 

2. Dopuštene su sve recenzije koje zanimaju prosječnu ženu: moda, ljepota, uređenje doma, putovanja, knjige, filmovi i serije, kuhanje i sve slično tim temama. Ne dopuštamo zdravstvene teme, recenzije salona i upite za smještaj na putovanjima.

 

3. Podijelite svoja iskustva kako biste pomogle jedna drugoj. Isto tako, uvijek možete pitati za savjet. Važno je napisati puni naziv proizvoda koji vas zanima ili o kojem pišete ili da uključite ključne riječi ako nije riječ o proizvodu zbog lakšeg pretraživanja tražilice grupe.

 

4. Svatko može napisati najviše dvije recenzije dnevno kako se ne bi dogodilo da netko objavljuje uvijek, a netko nikad. Prethodno se ne odnosi na pisanje u komentarima, već samo na zasebne objave.

 

5. Svaka recenzija jezično je pisano autorsko djelo jer je individualna intelektualna tvorevina svake od članica koja ju je napisala pa posljedično nije dopušteno kopiranje, korištenje, reproduciranje, priopćavanje javnosti/javno objavljivanje, prerada, izmjena ili dopuna tuđe recenzije bez pristanka autora takve recenzije. Autor na svojoj recenziji zadržava sva autorska prava sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima.

6. Budite pristojne u komunikaciji s ostalima i poštujte tuđu privatnost.

 

7. Samopromocija i reklamiranje svojih ponuda i proizvoda nije dopušteno. Nije dopušteno recenziranje proizvoda u vlasništvu tvrtke u kojoj ste zaposleni, s kojom surađujete ili je vlasnik vama bliska osoba zbog pristranosti recenzije Odnosi se i na reklamiranje svog bloga, stranice i slično (izuzetak su objave Administratora kojima doprinosi grupi). Kršenje pravila rezultirat će uklanjanjem članice iz grupe i daljnjeg onemogućavanja pristupa. 

 

8. Ova je grupa namijenjena, ako dosad nije bilo jasno, isključivo djevojkama i ženama, a takvo postupanje je objektivno i razumno opravdano legitimnim ciljem koji se kroz djelovanje ove grupe želi postići. Također, takvo postupanje je u potpunosti sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije (članak 9. stavak 2. točka 7.).

 

9. Uživajte!

 

10. Prije objave nekog pitanja OBAVEZNO provjerite u tražilici grupe je li to isto pitanje veći bilo postavljeno. Ako jest i postoje brojni odgovori, možete se nadovezati na tu temu u staroj objavi, ali nema smisla svaki tjedan postavljati ista pitanja.

 

11. Svaki oblik vrijeđanja, omalovažavanja i ponižavanja bilo koga bit će automatski uklonjen, a svi će sudionici u tim aktivnostima biti izbačeni iz grupe. Nije dozvoljeno prijeteće ili nametljivo ponašanje, namjerno ometanje rasprave umetanjem ponavljajućih i/ili nesadržajnih poruka i komentara. U komunikaciji nije dozvoljeno govoriti jezikom koji diskriminira, vrijeđa druge osobito na bazi spola, religije, nacionalnosti, godina, regije, invaliditeta, odnosno činiti povrede prava osobnosti drugih osoba. Administrator pridržava pravo ukloniti svaku objavu koja po njegovoj slobodnoj ocjeni predstavlja povredu ove točke.

 

12. Svaka od Vas je osobno odgovorna za komentar koji objavljuje ili čini dostupnim u grupi jer Administrator ne može kontrolirati i/ili izmijeniti svaku objavu korisnika niti odgovara za njezin sadržaj.

 

13. Ako primijetite da vam je post ili komentar uklonjen, znači da nije u skladu s nekim od navedenih pravila.

 

14. U grupi dijelite SVOJE recenzije, a ne tuđe, osobito da ne bude cijela objava samo link na tuđu recenziju (vidi točku 5.).

 

15. Nije dopušteno raspravljati o drugim blogericama i youtubericama zbog učestalog vrijeđanja pojedinih osoba.

 

16. Nakon svaka tri pitanja koja postavite u zasebnim objavama, očekuje se da napišete jednu recenziju kako bi svi članovi pomagali jedni drugima.

 

17. Nije dopušteno javljanje Administratoru s upitima o objavama u grupi. Ako vam je neka objava obrisana ili nije odobrena, pronađite sličnu temu u tražilici te se nadovežite u komentaru.

 

18. Obvezujete se da ćete ulaskom u grupu pratiti obavijesti Administratora te da ćete aktivno doprinositi grupi.

 

 

19. Administrator ima pravo ukloniti svaku objavu za koju smatra da krši neko pravilo ili nije prikladna za grupu (vidi točku 11.). Administrator ima pravo ukloniti svakog člana koji se ne pridržava pravila ili se javlja Administratoru.

 

20. Administrator može izmijeniti ili dopuniti ova pravila u bilo kojem trenutku. Zato ih pročitajte s vremena na vrijeme kako biste vidjele ima li nekih promjena.

 

21. Neovisno o točki 5. ovih pravila, Autorica svake pojedine recenzije koja je objavljena u ovoj grupi i svih drugih sadržaja vezanih uz takvu recenziju (u obliku pisanog teksta i fotografija ili bilo kojeg drugog sadržaja), osniva u korist Administratora ove grupe isključivo pravo iskorištavanja svog autorskog djela, uključujući bez ograničenja pravo korištenja, prerade, javnog objavljivanja i priopćavanja javnosti, reprodukciju, distribuciju, preradu i sve izmjene i preinake autorskog djela te svaki drugi oblik eksploatacije navedenog autorskog djela, prostorno, vremenski i medijski neograničeno. U skladu s tim zabranjeno je javno iznošenje svih sadržaja izvan grupe neovisno tko ih je kreirao bez dopuštenja Administratora.

 

 

22. Autorica recenzije izričito ovlašćuje Administratora da u odnosu na prethodno navedena stečena prava može samostalno i bez daljnje suglasnosti Autorice zasnivati pravo iskorištavanja za treće pravne i fizičke osobe, kao i prenositi svoje pravo iskorištavanja na treće.

 

23. Autorica objavljivanjem recenzije izjavljuje da ju Administrator nema obvezu navoditi kao Autoricu recenzije te da se neće protiviti bilo kakvom korištenju svog djela i imena koje ne vrijeđa njezinu čast i ugled.

 

24. Pristupom ovoj grupi, Autorica jamči Administratoru da niti za jedno od svojih autorskih prava koja joj pripadaju na recenzijama objavljenim unutar ove grupe, neće za treće, osim Administratora, zasnivati pravo iskorištavanja djela. Autorica i Administrator upoznati su s činjenicom da Facebook već ima neisključivo pravo iskorištavanja recenzije i bilo kojeg drugog sadržaja Autorice, ali to ne sprječava osnivanje prava iskorištavanja u korist Administratora, sukladno odredbi članka 46. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

 

25. S obzirom na točke 21. – 24. ovih pravila niti jedna članica grupe ne smije u odnosu na svoje i/ili tuđe recenzije i komentare zasnivati pravo iskorištavanja u korist neke treće osobe što izričito prihvaća pristupanjem grupi. U protivnom odgovara Administratoru za svu štetu.

 

26. Administrator ne prikuplja nikakve dodatne osobne podatke članica grupe, osim onih koje već prikuplja sam FB putem svoje platforme.

 

27. Administrator isključuje svoju odgovornost za recenzije i komentare, odnosno ne odgovara u slučaju da se njima nekoj članici ili trećoj osobi prouzroči šteta (imovinska i/ili neimovinska) ili bude počinjeno kazneno djelo. Odgovornost je u potpunosti na članici koja je stvorila takvu recenziju ili dala komentar, a Administrator može poduzeti samo radnje iz točaka 11. i 19. ovih pravila.

 

28. Svi vlastiti/originalni sadržaji Administratora koji se nalaze u grupi (npr. tekstualni, vizualni/grafički, osobito vizualni identitet, dizajn web stranice, logo, fotografije, audio i video sadržaji, ilustracije, teme, priče (eng. story) i bilo koji drugi sadržaj), u isključivom su vlasništvu Administratora koji na njima pridržava sva subjektivna prava iskorištavanja i pravo zaštite sukladno odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18), Zakona o žigu (Narodne novine broj 14/19) i Kaznenog zakona (Narodne novine broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19), osim kad je drugačije uređeno Općim pravilima FB navedenima u točki 1. ovih pravila. Takav vlastiti sadržaj, koji se nalazi unutar grupe i koji predstavlja autorsko djelo, ne smije se koristiti, reproducirati, distribuirati, priopćavati javnosti, javno objavljivati i/ili prerađivati/izmjenjivati bez izričite prethodne pisane suglasnosti Administratora. U protivnome, takva uporaba predstavlja povredu autorskih prava Administratora i omogućuje Administratoru pokretanje odgovarajućeg postupka radi prestanka povrede i naknade štete.

POSLJEDNJE IZMJENE

 

22. 3. 2021., podatci vlasnika